Generelle bruksvilkår for www.dekktest.com

Status pr. den: 23.08.2017

§ 1. Tjenesteyter og kontakt

Tjenesteyter fra www.dekktest.com er

Delticom AG
Brühlstrasse 11
30169 Hannover, Tyskland

Slik kan du nå oss

Telefon: +49 (0) 511 87 98 92 80 (ma.-fr. kl. 7-22)
Telefaks: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-post: info@delti.com
Nettsted: www.delti.com

Opplysninger om foretaket

Styreformann: Rainer Binder
Styre: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Virksomhetens hovedsete: Hannover
Virksomhetens registrering: AG Hannover HRB 58026
MVA-nr.: DE 812759861

§ 2 Gyldighet

(1) www.dekktest.com er rettet mot forbrukere som ønsker å informere seg selv og andre på internett om dekk. Brukere av siden vil motta gratis anmeldelser og evalueringer av dekk til biler og motorsykler.

(2) Disse bruksvilkårene gjelder ved brukstidspunktet (for uregistrerte brukere) på  www.dekktest.com  og ved registreringstidspunktet (for registrerte brukere) i den til enhver tid aktuelle versjonen.

(3) Med bruken av nettstedet www.dekktest.com eller tjenestene som tilbys på dette nettstedet, erklærer brukeren sitt fullstendige samtykke til bruken av dette nettstedet og de respektive bruksvilkårene.

§ 3 Eget innhold

Delticom AG er ansvarlig for foretakets eget innhold, som er tilgjengelig i forbindelse med tilbudet på  www.dekktest.com , i henhold til de generelle lovene. Ansvarsbegrensningene i henhold til § 10 i disse bruksvilkårene gjelder.

§ 4 Andres innhold

(1)  Die Delticom AG gir brukeren mulighet til å publisere bestemte typer innhold på www.dekktest.com, slik at andre brukere kan bruke det. Denne muligheten tilbys i utgangspunktet gratis, og unntak krever en egen avtale. Til dette innholdet (i fortsettelsen kalt „brukerinnhold“) hører:

- Anmeldelser av dekk

- Historier med brukernes erfaringer

- Bilder

- Videoer

(2) En publisering av brukerinnholdet kan verken påklages, håndheves eller tvinges gjennom på annen måte. Det foreligger ingen rett til å publisere brukerinnhold.

(3) Publiseringen av brukerinnhold på  www.dekktest.com  utgjør ikke en rettslig bindende uttalelse eller konklusjon, evaluering eller anbefaling fra Delticom AG, men gjenspeiler bare brukerens mening. Delticom AG gjør ikke brukerinnholdet til sitt eget og garanterer ikke at innholdet er korrekt, aktuelt og/eller fullstendig.

(4) Delticom AG er ikke forpliktet til eller i stand til å gå gjennom og sjekke brukerinnholdets lovlighet. Dersom Delticom AG blir gjort kjent med lovbrudd og/eller overtredelser av rettigheter, vil foretaket gjøre alt som er nødvendig for å rydde opp i forholdet. Ytterligere detaljer er regulert i § 5 nedenfor.

§ 5 Beskyttende rettigheter og innrømmelse av rettigheter

(1) Innholdet/dataene publisert på www.dekktest.com (for eksempel produkter, merker, logoer, firmanavn, o.a. informasjon, rapporter, bilder, videoer) kan være beskyttet gjennom lov.

Brukeren gir Delticom AG rett til å lagre og mangfoldiggjøre alt brukerinnhold han/hun har lagt ut og bruke det med alle andre kjente rettigheter knyttet til bruk og utnyttelse og plassere det hvor som helst på www.dekktest.com eller i andre telemedia som foretaket er ansvarlig for, og da særlig gjøre innholdet offentlig tilgjengelig og på annen måte gjengi det. Han/hun gir Delticom AG rett til å underlisensiere brukerinnholdet til tilknyttede selskaper.

(2) Tildeling av rettigheter til brukerinnhold er generelt sett tidsmessig ubegrenset. Brukeren kan når som helst tilbakekalle rettighetene han/hun har gitt ved å slette innholdet.

(3) Brukeren garanterer at han/hun fullt ut er berettiget til å tildele Delticom AG rettighetene i den grad som er nevnt ovenfor.

(4) Dersom det foreligger mistanke om at rettigheter knyttet til beskyttelse blir brutt på www.dekktest.com, vennligst informer oss umiddelbart ved å sende en e-post til adressen info@delti.com, slik at Delticom AG kan verifisere dette, og om nødvendig treffe tiltak unngå brudd på reglene. Delticom AG forbeholder seg retten til å blokkere og/eller permanent fjerne brukerinnhold og brukerprofiler.

Delticom AG har i tillegg rett til

- Å bruke innholdet med det formål å annonsere via nett for sine egne tilbud og for tilbud fra tilknyttede selskaper

- Å lisensiere bruksretten til tredjepart dersom og i den grad dette krever bruk av innholdet på tredjeparts nettbaserte plattformer

§ 6 Opphør av innhold fra brukere

(1) Krav på publisering av brukerinnhold kan fremmes av registrerte og uregistrerte brukere.

(2) Brukeren forplikter seg til ikke å legge inn innhold som:

- Bryter tredjeparts rettigheter, f.eks. i forhold til opphavsrett, varemerke, patent, rettigheter knyttet til merkevare eller levering, personlige rettigheter, personvernrettigheter eller eiendomsrett.

- Er krenkende, truende, tvingende, ærekrenkende, voldsforherligende

Er pornografisk, påvirker ungdom negativt, rasistisk, hetsende eller på annen måte straffbart/ulovlig

- Er usant

(3) Minimumsalderen for å legge inn brukerinnhold er 18 år.

(4) Brukere har ikke lov til å spre reklame til andre brukere eller tredjeparter via  www.dekktest.com . Dette gjelder også innstilling av aktuelle lenker. Positiv presentasjon av produkter bør ikke betraktes som reklame i denne forstand, såframt de oppfyller kravene i § 6, avsnitt 5.

(5) Anmeldelsene om dekk (inkludert utsagn i brukerprofiler, bildekommentarer, bilder, videoer) av brukeren må oppfylle følgende krav: Brukeren må

- Sørge for riktig tilordning av evaluering av et dekk

- Bare evaluere dersom brukeren selv har tatt dekket som skal evalueres i bruk 

- Å oppgi sannferdig informasjon om dekk, deres brukbarhet og kjøreegenskaper eller andre forhold/hendelser 

- Å ikke publisere noe innhold mot betaling eller økonomiske fordeler

- Å ikke evaluere eller legge ut bilde dersom han/hun er ansatt, eier eller er driftsansvarlig for produsenten av dekket eller handler på dennes vegne Det samme gjelder for ansatte i selskaper som er økonomisk knyttet til produsenten av det evaluerte dekket, samt til dennes agenter

- Å ikke foreta noen verdivurderinger som primært innebærer ærekrenkende utsagn overfor produsenten eller Delticom AG eller som primært tjener et annet formål enn å gi en saklig og nøytral evaluering av et dekk

- Ikke å legge inn bilder eller videoer der personer er identifiserbare eller der de ikke har noen rettigheter

§ 7 Datavern

(1)  Personrelatert informasjon levert av brukeren via www.dekktest.com vil bli brukt i samsvar med gjeldende datavernbestemmelser og våre gjeldende retningslinjer ang. personvern. Du kan få fram disse her.

(2) Lesing, lagring og deling av personopplysninger fra andre brukere til andre formål enn den tilsiktede bruken av tilbudet er forbudt. Brukerne behandler sine personlige opplysninger som er eller blir kjent for dem på en grunnleggende konfidensiell måte, så lenge de ikke er publisert av den autoriserte personen selv.

§ 8 Fritak

Brukeren forplikter seg til å holde Delticom AG fri fra alle krav fra tredjepart, inkludert rimelige eller rettslig fastsatte kostnader for  forsvar i rettssystemet, som er basert på et straffbart brudd på brukerens forpliktelser eller garantien. Brukeren støtter Delticom AG i forsvaret mot slike krav, særlig ved å oppgi all informasjon som er nødvendig med det formålet å kunne forsvare seg.

 § 9 Registrering

(1) Opprettelsen av en brukerkonto (registrering) er når som helst gratis for alle brukere.

(2) For registrering på www.dekktest.com må brukeren være minst 18 år gammel. 

(3) Enhver bruker forplikter seg til å  som en del av registreringen oppgi korrekt og fullstendig informasjon og  å ikke krenke tredjeparts rettigheter. Et brudd på tredjeparts rettigheter oppstår blant annet dersom personlig informasjon eller andre data fra tredjeparter, f.eks. navnet eller e-postadressen, blir brukt uten deres samtykke. Det er ikke tillatt å registrere seg flere ganger. Registrerte brukere kan endre eller oppdatere sin påmeldingsinformasjon når som helst.

(4) De registrerte brukerne er ansvarlige for konfidensiell behandling av tilgangsinformasjonen som er tildelt eller valgt av dem (og da særlig passord). Enhver registrert bruker er forpliktet til å underrette Delticom AG umiddelbart i tilfelle tap eller uautorisert bruk av hans/hennes tilgangsinformasjon. Delticom AG har rett til å sperre tilgangen til brukerkontoen på www.dekktest.com dersom det er mistanke om at passordet blir brukt av uautoriserte tredjeparter; brukeren vil bli informert om dette.

(5) Ved brudd på disse bruksvilkårene, vil Delticom AG kunne slette innhold eller informasjon som er lagt ut eller på annen måte tilskrives brukeren. Videre kan Delticom AG midlertidig eller permanent utelukke brukeren fra å bruke tilbudet.

(6) Ved forsettlig brudd på disse bruksvilkårene er brukeren i tillegg ansvarlig overfor Delticom AG gjennom lov mht. kompensering for alle direkte og indirekte skader, herunder økonomiske tap som oppstår derfra. Alle andre krav forblir forbeholdt.

(7) Brukerkontoen kan bringes til opphør når som helst uten varsel ved å slette kontoen eller ved å sende en e-post til Delticom AG.

(8) Delticom AG forbeholder seg retten til å si opp registreringen uten å oppgi noen grunn med en varselfrist på to uker. Retten til å si opp uten varsel av vesentlig grunn forblir upåvirket. Spesielt skal brudd på forpliktelsene i disse bruksvilkårene anses som en viktig årsak.

(9) Ved oppsigelse eller annet kontraktsopphør, har Delticom AG rett til å blokkere brukerinnhold som er lagt ut av brukeren eller slette det. Det er ingen forpliktelse til bruk eller sperring.

§ 10 Delticom AGs garanti/ansvar

(1)  Delticom AG garanterer ikke for fullstendighet, aktualitet, korrekthet, lovlighet eller andre kvalitetsaspekter knyttet til informasjonen som ligger ute på nettstedet  www.dekktest.com . Delticom AG tilbyr denne informasjonen bare som en veiledning for brukeren. Delticom AG garanterer ikke at brukerne faktisk er rettighetsinnehavere av brukerinnhold.

(2) I tillegg garanterer ikke Delticom AG at innholdet som vises på www.dekktest.com er fri for virus eller andre egenskaper som vil kunne ha en skadelig eller ødeleggende effekt. Brukeren er selv ansvarlig for å beskytte det utstyret han/hun bruker til databehandling.

(3) Ved kontraktfestede eller ikke-kontraktfestede krav skal Delticom AG bare være ansvarlig for skader som følge av forsettlig eller grovt uaktsom handling, samt for skader som skyldes lett uaktsomt brudd på slike forpliktelser, som gjør riktig gjennomføring av en kontrakt med den aktuelle brukeren mulig og som avtalepartneren derfor kan stole på (de viktigste forpliktelsene) mht. oppfylling. I sistnevnte tilfelle er ansvaret begrenset til skadene som kan forutses ved kontraktens inngåelse. Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder ikke ved skade på liv, legeme og helse, i henhold til produktansvarsloven og i tilfelle overføring av eksplisitte garantier.

§ 11 Å stille nettstedet til rådighet

 (1) Delticom AG er ikke ansvarlig for kontinuerlig brukbarhet eller tilgjengelighet for tilbudene på www.dekktest.com, påtar seg intet ansvar og er spesielt ikke ansvarlig for forsinkelser, forstyrrelser eller avbrudd av tekniske årsaker.

(2) Delticom AG forbeholder seg retten til å foreta endringer i, tillegg til eller slettinger av den oppgitte informasjonen uten varsel, samt blokkere, modifisere, supplere eller slette www.dekktest.com helt eller delvis eller innstille publisering midlertidig eller permanent.

(3) Ethvert forsøk på å forstyrre riktig funksjon av www.dekktest.com f.eks. ved å forsøke å omgå sikkerhetsfunksjoner, å foreta endringer i datasystemer, servere, rutere eller andre enheter som er koblet til Internett, skaffe seg slik uautorisert tilgang eller forstyrre driften av slike systemer/enheter på noen måte, er forbudt.

(4) Delticom AG er ikke ansvarlig for tap av data

§ 12. Gjeldende lov, jurisdiksjon og annet

(1) Delticom kan formidle uttalelser til brukeren via e-post, faks eller brev, med mindre annet er fastsatt i vilkårene. I tillegg kan Delticom uttale seg til brukeren gjennom meldinger til den private www.dekktest.com-postkassen tilhørende den registrerte brukeren.

(2) Domstolen er hovedsetet til Delticom AG i Hannover.

(3) Tysk lov gjelder, med unntak av internasjonal privatrett og FNs salgskonvensjon.

§ 13 Krenkelsesklausul

Skulle en bestemmelse i denne avtalen vise seg å være helt eller delvis ineffektiv eller senere miste sin rettslige gyldighet, skal dette ikke påvirke de gjenværende bestemmelsenes gyldighet. I stedet for den ugyldige bestemmelsen gjelder lovens bestemmelser.